Vergemål

Sist oppdatert: 9. desember 2015 .

Privatpersoner kan være under frivillig eller tvungent vergemål.

Fylkesmannen forvalter og har ansvar for vergemålsinstituttet. Løsøreregisteret fører ikke register over alle som er satt under frivillig vergemål.

Løsøreregisteret  tinglyser vedtak om

  • midlertidig fratakelse av den rettslige handleevnen
  • dom om fratakelse av den rettslige handleevnen (det som før het dom om umyndiggjørelse)

Den nye vergemålsloven som trådte i kraft 1. juli 2013 medførte blant annet at begrepet «umyndiggjøring» forsvant. Samtidig ble forvaltningsansvaret for vergemålsinstituttet  flyttet fra overformynderiet til fylkesmannen.

Vi tinglyser stadfestede framtidsfullmakter som er satt i kraft av fylkesmannen. Den som blir gitt framtidsfullmakt kan foreta visse gitte disposisjoner på vegne av den som har gitt fullmakten.

Beslutning om å ta fra noen  den rettslige handleevnen blir også registrert i Foretaksregisteret, hvis den det gjelder er innehaver av eller ansvarlig deltaker i et foretak som er innført der,

Hvis det er tinglyst fratakelse av rettslig handleevne eller framtidsfullmakt på en person, vil dette framgå av en pantattest på denne personens fødselsnummer.