Utleggsforretning

Sist oppdatert: 9. desember 2015 .

Hvis det foreligger tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven, kan saksøker begjære utlegg i saksøktes eiendeler.

En utleggsforretning avholdt av namsmannen kan resultere i at det blir tatt utleggspant i løsøre.

Utleggspant i løsøre blir tinglyst som en heftelse på saksøkte og vil framgå av en pantattest på saksøktes fødselsnummer. Her vil det stå opplysninger om saksøker, prosessfullmektig, hvilke formuesverdier det er tatt utlegg i, og pantekravets størrelse. For mer informasjon om grunnlag for kravet må du kontakte prosessfullmektig eller saksøker.

Om det ikke finnes midler hos saksøkte å ta utlegg i, kan en utleggsforretning også resultere i lønnstrekk eller forretning om intet til utlegg. Informasjon om intet til utlegg og utleggstrekk (lønnstrekk) er unntatt offentligheten og blir bare gitt til den det gjelder, og visse andre, som for eksempel offentlig myndighet og kredittopplysningsbyråer.

Opplysninger om intet til utlegg/utleggstrekk vil ikke framgå av en pantattest og blir i  utgangspunktet ikke gitt i telefon eller e-post. Bestilling av informasjon om intet til utlegg/utleggstrekk på eget fødselsnummer må du gjøre på telefon, og et brev vil bli sendt til den adressen du er oppført med i Folkeregisteret.