Heftelser i motorvogn

Sist oppdatert: 22. april 2016.

Hvis du skal kjøpe bruktbil, er det din egen plikt å undersøke om det er tinglyste heftelser i bilen. 

Tinglyste heftelser kan du søke opp på bilens registreringsnummer.

Det er viktig å undersøke om det er  heftelser, da disse vil følge bilen ved et salg. Ved kjøp av bil med heftelser, kan du i ytterste konsekvens risikere å miste bilen hvis kreditor krever bilen tvangssolgt eller tilbakelevert for å dekke skyldnerens gjeld. En slik tvangsinndrivelse forutsetter at pantekravet ikke er foreldet. Salgspant blir foreldet senest fem år etter overtakelse. Namsutlegg blir foreldet innen tre år etter at panteretten er stiftet, med unntak av krav på skatt og offentlig avgift.

Det personlige ansvaret for gjelden (kravet) vil imidlertid ligge hos den som kravet er rettet mot, og vil ikke gå over på den nye kjøperen.

Hvem kan slette heftelsen?

For salgspant i bil: Den som har pant i bilen (panthaver) kan slette  heftelsen.

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med den som har pant for å få slettet heftelsen. I tilfeller hvor lånet ikke er innfridd, kan kjøpesummen bli benyttet til å innfri det resterende lånet. I disse tilfellene er det vanlig å inngå en kjøpekontrakt, hvor det blir forutsatt at bilen selges fri for heftelser. Panthaver vil da slette heftelsen når kjøpet er gjort. Du kan kontakte  selger/rettighetshaver og avtale hvordan et slikt kjøp kan gjøres.

Ved forbrukerkjøp plikter panthaver å slette heftelsen hvis kravet er innfridd.

Utleggspant i bilen: Saksøker eller dennes prosessfullmektig kan slette heftelsen. Du må derfor kontakte en av disse om heftelsen skal bli slettet.

Sletting etter utløpt rettsvernstid

Løsøreregisteret sletter heftelser automatisk når rettsvernstiden er utløpt. For salgspant i bil, skjer dette 20 år etter tinglysing. Utleggspant blir automatisk slettet etter fem år.

Hva viser beløpet på heftelsen?

Beløpet på pantet viser kreditors opprinnelige krav (lånet) slik det lød da heftelsen ble tinglyst hos oss. Beløpet blir ikke løpende oppdatert etter hvert som lånet blir nedbetalt, og viser derfor ikke hvor mye lån det er på bilen i dag. Om du ønsker å oppdatere det tinglyste pantebeløpet på bilen din, må du ta kontakt med kreditor. Kreditor kan vederlagsfritt sende melding til oss om å nedjustere beløpet på pantekravet, slik at det er i samsvar med det lånebeløpet som gjenstår.