Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Styring, mål og strategier

Sist oppdatert: 28. mars 2019 .

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet.

For tillit og fornyelse av samfunnet

Norge var tidlig ute med å etablere sentrale registre over personer og virksomheter. Registrene har fra første stund blitt brukt på tvers av sektorer, og de har alltid hatt stor tillit i samfunnet.

Tillit etatene imellom ledet til samarbeid om Enhetsregisteret allerede fra 1990-talllet. Etter hvert førte dette til et mer omfattende samarbeid, blant annet om Altinn fra 2003.

Å skape tillit og bidra til fornyelse er viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget, men det er også en del av samfunnsoppdraget. Vi skal levere gode tjenester og løsninger som gir grunnlag for tillit mellom partene i samfunnet.

For at alle skal kunne stole på at samspillet mellom privat og offentlig sektor til enhver tid foregår så enkelt som mulig, må vi benytte den mest egnede teknologien. Vi sørger for korrekt ivaretakelse av lover og regelverk, som vi samtidig bidrar til å forenkle og fornye.

Fordi privatpersoner, virksomheter og forvaltningen viser oss tillit, kan vi fortsette å skape tillit.

Styringsdokumenter

Tildelingsbrevet er det sentrale styringsverktøyet fra et departement til en underliggende virksomhet. Det skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomheten.

Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller Nærings- og fiskeridepartementet bevilgningene til disposisjon for Brønnøysundregistrene gjennom tildelingsbrevet.

Når året er avsluttet, leverer vi selv en årsrapport som skal vise hvordan tildelingen er fulgt opp.

Strategier

De viktigste strategidokumentene våre, som har ekstern interesse, er den samlede strategien for hele etaten og delstrategier som gjelder spesielt for Altinnsamarbeidet. Strategiene revideres kontinuerlig og utarbeides på nytt med noen års mellomrom.

Altinnstrategien «Altinn for en ny tid» ble utviklet i 2015-2016 i nært samarbeid med brukere og tjenesteeiere. Den endelige strategien har også tatt opp i seg innspill fra Næringsdepartementets omfattende høringsrunde våren 2016. Altinns produktstrategi er en konkretisering av Altinnstrategien. Den har en tidshorisont på fem år, men fokus på de neste to årene. Strategien vil endres og tilpasses de rammevilkårene vi til enhver tid er gitt.

Brukerundersøkelser

Vi jobber systematisk med å forbedre oss, og vi måler fortløpende hvordan vi lykkes med våre mål og strategier. Blant annet gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser for å få kunnskap om hva brukerne synes.

Her kan du se resultatene