Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Rapporter og høringer

Sist oppdatert: 27. november 2017 .

På denne siden kan du finne rapporter og høringer som enten er egenproduserte, eller som andre har utarbeidet og hvor vi er involverte.

Rapporter:

Foranalyse - Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Utarbeidet av: Foranalysen ble utført med deltakere fra sentrale aktører i forvaltningen; Skattedirektoratet, Difi, Brønnøysundregistrene, KS, Helsedirektoratet, NAV, Kartverket og SSB. Ansvarlig for gjennomføringen var Brønnøysundregistrene (BR), i samarbeid med Difi.

Utarbeidet for: SKATE

Resyme: Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) besluttet å gjennomføre tre foranalyser første halvår 2015, for å følge opp de høyest prioriterte og/eller mest komplekse behovene identifisert i veikartarbeidet. Denne foranalysen omhandler behovene for håndtering av digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter.

Last ned rapporten i PDF-format

 

Altinn-strategien

Utarbeidet av: Brønnøysundregistrene

Utarbeidet for: Nærings- og Fiskeridepartementet

Resyme: I likhet med alle andre bidragsytere i offentlig digitaliseringssamarbeid skal Altinn mestre den krevende motsetningen å være både forutsigbar og foranderlig. Et pålitelig element i samfunnskritisk kommunikasjon og samtidig i stand til å tilpasse seg teknologiske, politiske og organisatoriske endringer på kort varsel.

Det startet som et samarbeid mellom tre etater i en mye enklere verden. Nå må løsningen og samarbeidet forholde seg til et mangfold av konkrete politiske føringer for den samlede digitaliseringen av offentlig sektor. Og spille sammen med en rekke tverrsektorielle og sektor- og etatsvise satsinger og tiltak som i ulikt tempo og på ulike vis vil ta innover seg framtidas teknologiske muligheter.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt oss i oppdrag å utarbeide en ny, langsiktig strategi for Altinn, i samråd med berørte statlige etater og andre relevante offentlige virksomheter. Strategien skal være tilpasset de mange andre digitaliseringsinitiativene som håndteres parallelt for offentlig sektor i dag.

Last ned rapporten i PDF-format

Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor

Utarbeidet av: Det norske Veritas

Utarbeidet for: Brønnøysundregistrene

Resyme: Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har som ledd i sitt samfunnsoppdrag sett behov for å få frem en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor. DNV GL fikk, i samarbeid med Menon Business Economics, dette oppdraget sommeren 2014.

Last ned rapporten i PDF-format

Foranalyse for informasjonsforvaltning og -utveksling

Utarbeidet av: Brønnøysundregistrene og Difi

Utarbeidet for: SKATE

Resyme: På oppdrag fra Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen) fikk Brønnøysundregistrene og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) ansvar for å gjennomføre en foranalyse for området informasjonsforvaltning og -utveksling.

Bakgrunnen var at Skate i november 2014 vedtok en prosess for foranalyser som skal gi Skate detaljert kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for å iverksette utviklingstiltak og -prosjekter knyttet til eksisterende og nye felleskomponenter.

Last ned rapporten i PDF-format

Sluttrapport - utredning av informasjonsforvaltning i offentlig sektor

Utarbeidet av: Brønnøysundregistrene og Difi

Utarbeidet for: SKATE

Resyme: Sluttrapport Foranalyse informasjonsforvaltning og –utveksling ble overlevert Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen) i juni 2015.  Skate konkluderte med:

«Dette er et svært viktig område som må prioriteres høyt, eller aller høyest»

Beslutning om videre utarbeidelse av tiltak er gjort og  Skate stilte seg bak forslaget til forprosjekt om ny «felles datakatalog» som et første tiltak for å oppnå en bedre helhetlig informasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Last ned rapporten i PDF-format

Høringer og høringssvar:

Høring - Forskrifter til finansforetaksloven

Utarbeidet av: Brønnøysundregistrene

Utarbeidet for: Finansdepartementet

Last ned høringssvaret i PDF-format

Høring - Forslag om å øke rettsgebyret for 2016

Utarbeidet av: Brønnøysundregistrene

Utarbeidet for: Justis- og beredskapsdepartementet

Last ned høringssvaret i PDF-format