Organisasjonen og ledelsen

Brønnøysundregistrene har 560 medarbeidere og de fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrene er inndelt i fem avdelinger og to staber.

 

Direktør
Lars Peder BrekkLars Peder Brekk er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012).
Direktøren har det overordnede ansvaret for etatens virksomhet. Han skal sikre god virksomhetsstyring der økonomi, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav ivaretas etter styringsdokumentene fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Direktøren representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd.
Direktør
Lars Peder Brekk

Direktørens stab
Geir JacobsenDirektørens stab er en støtte både til direktør og resten av toppledelsen.
Leder av staben:
Assisterende direktør Geir Jacobsen
Digitalisering
Cathrine HoltenAvdelingen består av seksjon forretningsutvikling, seksjon plattformutvikling, seksjon forvaltning og tjenesterealisering, seksjon økonomi- og fellestjenester og seksjon informasjonsforvaltning.
Avdelingen forvalter den tekniske løsningen Altinn, som er et offentlig samarbeid for å digitalisere og forenkle virksomheters og privatpersoners kommunikasjon med offentlig forvaltning. Avdelingen forvalter og utvikler samarbeid og avtaler med 43 tjenesteeiere og flere leverandører. I samarbeid med tjenesteeierne planlegger og gjennomfører avdelingen videreutvikling av Altinn-løsningen, og jobber målrettet for å få et enkelt, digitalisert og effektivt Norge. Avdelingen har også ansvar for fagområdet informasjonsforvaltning som skal bidra til effektivisering og samordning av det offentlige Norges bruk av data, og bidra til mindre rapportering.
Avdelingsledelse:
Avdelingsdirektør Cathrine Holten
Forenkling og brukerdialog
Are TrælvikAvdelingen består av seksjon brukerveiledning, seksjon digital dialog og seksjon forenkling.
Avdelingen har en sentral rolle i arbeidet med forenkling ved Brønnøysundregistrene og i det offentlige Norge. Avdelingen har som rettesnor at brukerne skal finne, forstå og få til. Avdelingen skal bidra til samhandling og dialog mellom næringslivet, frivillige organisasjoner, innbyggerne og offentlige etater.
Avdelingsledelse: Avdelingsdirektør Are Trælvik
Innovasjon og utvikling
Kjell-Arne Strøm HansenAvdelingen består av seksjon systemutvikling 1, seksjon systemutvikling 2, seksjon støtte og innovasjon og seksjon metode og serviceledelse.
Avdelingen har ansvar for å fastlegge rammer, utvikle og forvalte egne IT-system innenfor register- og forenklingsområdet. I tillegg har avdelingen ansvar for støttefunksjoner som prosjekt- og porteføljestyring, kvalitet, arkitektur og test for hele virksomheten. En samordnings- og pådriverfunksjon for bruk av data, tjenester og kompetanse i nye eksterne tjenester sammen med privat næringsliv inngår også. Avdelingen har dermed ansvar for områder som er vesentlige for at Brønnøysundregistrene stadig skal bidra til digitaliseringen i Norge.
Avdelingsledelse: Avdelingsdirektør
Kjell-Arne Strøm Hansen

 

Kommunikasjonsstab
Mette Siri BrønmoKommunikasjonsstaben består av åtte rådgivere som har ansvar for å lede og koordinere den strategiske kommunikasjonen fra Brønnøysundregistrene. Staben skal først og fremst ivareta toppledelsens behov for intern og ekstern kommunikasjon. Dette gjelder kommunikasjon med ansatte, eiere, myndigheter, samarbeidsparter, tjenesteeiere og andre interessenter.
Kommunikasjonsstaben håndterer også alle mediehenvendelser og er koordinator for andre henvendelser som gjelder Brønnøysundregistrene.
Leder av staben: Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo
Registerforvaltning
Lise Dahl KarlsenAvdelingen består av seksjonene tinglysing og regnskap, næringsliv, grunndata og støtte og registerutvikling. Avdelingen har ansvaret og forvaltningen av i alt 14 register, der den nasjonale felleskomponenten Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,Løsøreregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret er de største. Avdeling registerforvaltning skal gi trygghet, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelige registerdata. Avdelingen arbeider målrettet for å sikre god kvalitet, samordning og forenkling til beste for brukerne.
Avdelingsledelse: Avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen
Virksomhetsstøtte
Solveig SverdrupsenAvdelingen består av økonomi- og styringsstab og fire seksjoner: Personal- og organisasjonsseksjonen, IKT-seksjonen, Administrasjon- og kontorstøttetjenester og Sikkerhet- og byggseksjonen.
Avdelingen skal bidra til at Brønnøysundregistrene når målene sine, at vi opptrer i samsvar med lov- og avtaleverk, og vi legger tilrette for at Brønnøysundregistrene skal være en attraktiv arbeidsgiver som sørger for at ledere og ansatte får nødvendig støtte i arbeidshverdagen. Avdelingen har søkelys på god styring og effektiv ressursutnyttelse.
Avdelingsledelse: Avdelingsdirektør Solveig Sverdrupsen