Organisasjonen og leiinga

Dagens organisering av Brønnøysundregistra

Brønnøysundregistera er inndelt i fem avdelingar og to stabar.

Hovudkontoret ligg i Brønnøysund, men vi har og distriktskontor i Oslo og Narvik. Under kan du sjå kven som er leiar for dei ulike avdelingane.

Direktør
Lars Peder BrekkDirektør
Lars Peder Brekk
tlf: 75 00 50 90
mobil: 902 96 060
e-post: lars.brekk@brreg.no
Direktørens stab
Geir JacobsenDirektørens stab er ei støtte både til direktør og resten av toppleiinga.
Leiar av staben:
Assisterande direktør Geir Jacobsen
tlf 75 00 75 51 mobil 992 10 226
e-post: geir.jacobsen@brreg.no
Digitalisering
Cathrine HoltenAvdelinga består av fem seksjonar: Forretningsutvikling, Plattformutvikling, Forvaltning og tenesterealisering, Økonomi- og fellestenester og Informasjonsforvaltning.
Avdelinga forvaltar den tekniske løysinga Altinn, på vegner av Altinn-samarbeidet. Avdelinga forvaltar og utviklar samarbeid og avtalar med 43 tenesteeigarar og fleire leverandørar. Avdelinga avgjer korleis den tekniske Altinn-løysinga skal videreutviklast, og jobbar målretta for å få eit enkelt, digitalisert og effektivt Noreg.
Avdelingsleiing:
Avdelingsdirektør Cathrine Holten
mobil 958 93 431
e-post: cathrine.holten@brreg.no
Forenkling og brukardialog
Mette Siri BrønmoAvdelinga består av tre seksjonar: Brukarrettleiing, Digital dialog og Forenkling.
Avdelinga har ei sentral rolle i arbeidet med forenkling ved BR og i det offentlege Noreg, har som rettesnor at brukarane skal finne, forstå og få til, og skal bidra til samhandling og dialog mellom næringslivet, innbyggjarane og offentlege etatar.
Avdelingsleiing: Fungerande avdelingsdirektør
Are Trælvik
tlf 75 00 79 25
mobil 481 31 383
e-post: are.traelvik@brreg.no
Innovasjon og utvikling
Petter Sverre MøllerAvdelinga skal bidra til gode løysingar, effektiv utvikling og riktig kvalitet på IT-systema våre. Dette blir gjort ved å leggje til rette for god portefølje- og prosjektstyring og ved at vi forvaltar utviklingskapasiteten vår  inn mot dei enkelte prosjekta.
Avdelinga har ansvar for fleire område som er vesentlege for at Brønnøysundregistera stadig skal kunne bli betre til å digitalisere eigne tenester. Dette omfattar blant anna kvalitetssystem, arkitektur, forvaltningssystem, områdeovervakning og innovasjon.
Avdelingsleiing: Avdelingsdirektør Petter Møller
mobil 913 03 016
e-post: petter.moller@brreg.no

 

Kommunikasjonsstab
Kommunikasjonsstaben består av seks personar og har det strategiske og operative ansvaret for å leie og koordinere kommunikasjonen for Brønnøysundregistera.
Vi hjelper media med informasjon og svarar på spørsmål om Brønnøysundregistera og Altinn.
Leiar av staben: Kommunikasjonsdirektør
Mette Siri Brønmo
mobil 416 55 224
e-post: mette.bronmo@brreg.no
Pressetelefon: 400 200 75
Registerforvaltning
Lise Dahl KarlsenAvdelinga består av seksjonane Tinglysing og rekneskap, Næringsliv, Grunndata og Støtte og registerutvikling.

Avdelinga har ansvaret og forvaltninga av i alt 14 register, der Føretaksregisteret, Einingsregisteret, Lausøyreregisteret, Konkursregisteret og Rekneskapsregisteret er dei største.

Avdeling Registerforvaltning skal gi tryggleik, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelege registerdata.

Avdelingsleiing: Avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen
tlf 75 00 76 27 mobil 480 09 827
e-post: lise.karlsen@brreg.no
Virksomhetsstøtte
Jan Tore Nilsen

Nilsen, Jan Tore

Avdelinga består av økonomi- og styringsstab og fire seksjonar: Personal- og organisasjonsseksjonen, IKT-seksjonen, Administrasjon- og kontorstøttetenester og Sikkerheit- og byggseksjonen.
Avdelinga skal bidra til at Brønnøysundregistera når måla sine, at vi opptrer i samsvar med lov- og avtaleverk, og vi legg tilrette for at Brønnøysundregistera skal vere ein attraktiv arbeidsgivar som sørgjer for at leiarar og tilsette får nødvendig støtte i arbeidskvardagen. Avdelinga har søkelys på god styring og effektiv ressursutnytting.
Avdelingsleiing: Avdelingsdirektør Jan Tore Nilsen
tlf 75 00 77 09, mobil 990 40 298
e-post: jan.nilsen@brreg.no