Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Foretaksregisteret

Sist oppdatert: 21. august 2017.

Foretaksregisteret registrerer alle norske og utenlandske foretak i Norge, og skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt.

Foretaksregisteret ble opprettet i 1988, og har ført videre funksjonene til de tidligere nærmere 100 forskjellige lokale handelsregistrene.

Foretaksregisteret har ansvar for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og det er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

Alle næringsdrivende foretak – med avgrenset så vel som med uavgrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig grunnlag.

En registrering i Foretaksregisteret gir et foretak:

  • Rett til å drive næringsvirksomhet
  • Vern av foretaksnavn som gir rettsvernet navn
  • Firmaattest som legitimasjon overfor långivere, tinglysnings-, avgifts-, og tollmyndigheter
  • Organisasjonsnummer som en viktig identifikasjon overfor myndighetene og for samordning av offentlige og private næringslivsregistre
  • Legitimasjon for utøvende personer i et foretak

Klare ansvarsforhold

Et av de viktigste formålene med Foretaksregisteret er å sikre klare ansvarsforhold. Det skal ikke være tvil om hvem som har forskjellige former for ansvar i et foretak. Medlemmene i styret og revisor må selv skrive under på at de har tatt på seg dette ansvaret. Hvis det skulle skje endringer i ansvarsforholdene i et foretak, skal de straks meldes til Foretaksregisteret for å bli registrert. Forsømmer foretakene å melde fra, får de pålegg om å ordne opp. Derfor vil Foretaksregisteret alltid kunne gi oppdaterte opplysninger om hvem som har de ulike rollene i et foretak, om endringer i aksjekapital, om et foretak er sendt til tingretten for tvangsoppløsning eller er under konkursbehandling, og flere andre forhold.

De fleste opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige, og dermed en viktig opplysningskilde for den som trenger sikker informasjon om nøkkelopplysninger i et foretak.

Foretaksregisteret kan også gi andre opplysninger om foretaket, som kopier av stiftelsesdokumenter, vedtekter med mer.