Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 29. september 2020.

Enhetsregisteret er en viktig nasjonal felleskomponent som samler inn, tar vare på og tilgjengeliggjør grunndata om virksomheter.

Hovedoppgave

Enhetsregisteret skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om ulike typer virksomheter. Registeret er et sentralt grunndataregister, som registrerer basisopplysninger om virksomheter, slik at de slipper å melde de samme opplysningene til flere. Opplysningene kalles grunndata og brukes i stor skala på tvers i forvaltningen og blant private aktører. Slik bidrar Enhetsregisteret med forenkling både for virksomhetene og offentlig forvaltning.

Hva registreres?

Enhetsregisteret tildeler et ni-sifret organisasjonsnummer til alle som blir registrert. Slik får hver enkelt virksomhet en unik identifikator som kan gjenbrukes av alle og som gjør utveksling av opplysninger enklere.
Grunndataene i registeret kan beskrives som sentrale basisopplysninger som brukes av mange, som for eksempel navn, adresse, organisasjonsform, aktivitet/bransje og roller. Enhetsregisteret inneholder grunndata om ulike typer virksomheter; enkeltpersonforetak, selskap, foreninger, kommuner, sameier med flere. Registrering i Enhetsregisteret er et vilkår for registrering i mange andre registre, som Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, NAV Aa-registeret, Stiftelsesregisteret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister og Konkursregisteret. I tillegg registrerer mange virksomheter seg frivillig.
Alle opplysningene i Enhetsregisteret er offentlige, med unntak av fødselsnummer og D-nummer, og registreringen er gratis.

Hvordan brukes informasjonen i Enhetsregisteret?

Mange er avhengige av opplysningene som finnes i Enhetsregisteret. De brukes på tvers i forvaltningen og ellers i samfunnet, både kommersielt og ellers.
Organisasjonsnummer er en unik indentifisering som gjør gjenbruk og utveksling av opplysninger enkelt. Vi avgir data på ulike måter, blant annet i sanntid, i tjenester for åpne data, samtidig som vi leverer daglige endringer i Enhetsregisteret til en rekke aktører både i offentlig forvaltning og privat sektor. Registrerte roller i Enhetsregisteret er selve grunnlaget for rettigheter og roller i Altinn.
Som nasjonal felleskomponent bidrar også Enhetsregisteret med grunnleggende opplysninger som gjenbrukes i forvaltningen ved etablering og drift av digitale tjenester.

Historien bak etableringen

Enhetsregisteret ble åpnet i 1995, og var et av de viktigste effektiviseringstiltakene i forvaltningen på den tiden. Grunndata fra flere sentrale registre ble samlet, og det ble etablert en felles identifikator; organisasjonsnummer. Istedenfor at hver offentlig etat sender ut hvert sitt skjema til virksomhetene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene kan hentes fra ett sted.