Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering i EMAS

Sist oppdatert: 12. juni 2019 .

Hvis du skal registrere en organisasjon eller et område som kommer inn under EMAS-ordningen, må du benytte skjemaet Registrering i EMAS.

I tillegg til skjemaet, må du sende inn miljøredegjørelse som er godkjent av en akkreditert miljøkontrollør.

Fordeler ved registrering

Internt:

 • Bedre interne produksjonsprosesser.
 • Bedre oversikt og kontroll over ressursbruk og avfall eller utslipp fra bedriften.
 • Redusert risiko for kostbare oppryddingsaksjoner.
 • Styrkede finansielle betingelser gjennom klargjøring av miljørisiko og dermed redusert usikkerhet for finansielle samarbeidspartnere, lån- og forsikringsgivere.

Eksternt:

 • Økt troverdighet overfor medarbeidere, naboer, politikere og miljøorganisasjoner.
 • Bedriften blir registrert i Brønnøysundregistrene og i et EU-register. Her kan innkjøpere sjekke leverandører.
 • Fyller dokumentasjonskrav om kompetanse innenfor miljøstyring for leverandører i forbindelse med regelverket for offentlige anskaffelser i så vel Norge som EU.
 • Bedriften får rett til å bruke en EMAS-logo sammen med erklæring om deltakelse. Logoen kan gjengis på brevark, konvolutter, fakturaer, emballasje og generelt informasjonsmateriell, men ikke på produkter. Logoen er felles for hele Europa og blir gjenkjent i alle land.
 • EMAS er et kvalitetsstempel som av mange vil bli sett på som en forutsetning for samarbeid.
Hva må organisasjonen gjøre for å bli registrert?

Organisasjoner som ønsker EMAS-registrering må

 • gjennomføre en miljøkartlegging
 • utarbeide et miljøstyringssystem og sette mål for miljøprestasjon
 • gjennomføre intern revisjon av systemer
 • utarbeide en miljøredegjørelse (rapportere miljøprestasjonen)
 • få gjennomført en ekstern revisjon av en uavhengig miljøkontrollør (sertifiseringsorgan), som også omfatter miljøredegjørelsen
 • søke Brønnøysundregistrene om registrering, noe miljøkontrolløren bistår med

I grove trekk krever EMAS-ordningen at organisasjonen kartlegger miljøsituasjonen ved å gjennomgå miljøprestasjonen under kontroll av en akkreditert miljøkontrollør, og å utarbeide en miljørapport. Når miljøredegjørelsen er godkjent, kan organisasjonen registrere seg i EMAS-registeret.

Organisasjonen forplikter seg til å gjennomføre nye miljørevisjoner med ikke mer enn tre års mellomrom. Ved hver revisjon skal det utarbeides ny godkjent miljøredegjørelse. I tillegg skal organisasjonen gjennomføre årlige, lettere miljørevisjoner.

Små- og mellomstore organisasjoner kan få forlenget registreringssyklus fra tre til fire år, og validering av miljøutgreiing kan bli forlenget fra hvert år til annethvert år under visse forutsetninger.

EMAS-registeret foretar en kontroll av den innkomne meldingen om hvorvidt organisasjonen eller området oppfyller forordningens krav. Det blir videre kontrollert om miljøkontrolløren er akkreditert for virksomheten som drives av organisasjonen eller på området, om treårs-fristene for fornyet registrering, og om godkjent miljøredegjørelse eller årlig oppdatering er overholdt.

Når meldingen til EMAS-registeret er godkjent, varsles Miljødirektoratet. Direktoratet har da 14 dager på seg til å komme med eventuelle innvendinger mot registrering begrunnet med manglende overholdelse av gjeldende lovfestede miljøkrav.

Etter at uttalelsesfristen er utløpt, blir området endelig EMAS-registrert. Hvis meldingen er i orden blir det sendt ut registreringsbevis og -bekreftelse.

Hva krever vi ved registrering?

Skjema må fylles ut, skrives under av av daglig leder, styre eller signaturberettiget og sendes til Brønnøysundregistrene v/EMAS-registeret.

Du må legge ved

 • miljøredegjørelse som er godkjent av en akkreditert miljøkontrollør
 • uttalelse fra miljøkontrolløren om kontroll- og godkjenningsvirksomhet
Kontaktadresser

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Telefon: 22 24 57 11

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim
Telefon: 03400/73 58 05 00
Telefaks: 73 58 05 01

Norsk Akkreditering
Pb 155
Lillestrøm Bedriftssenter
2001 Lillestrøm
Telefon: 64 84 86 00

Papirskjema for nedlasting:

Registrering i EMAS – BR1030

PDF-formatBokmålNynorsk