Einingsregisteret

Einingsregisteret samordnar opplysningar om næringslivet og offentlege etatar som finst i ulike offentlege register.

Einingsregisteret blei oppretta i 1995 og samordnar opplysningar om næringslivet og offentlege etatar som finst i ulike offentlege register, og som er gjengangarar på spørjeskjema. I staden for at kvar offentleg etatat sender ut kvart sitt skjema til bedriftane, sørgjer Einingsregisteret for at opplysningane blir samla på ein stad. Da Einingsregisteret vart opna i 1995, var det karakterisert som eit av dei viktigaste effektiviseringstiltaka i forvaltninga i den tida.

Einingsregisteret inneheld grunndata om einingar som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Meirverdiavgiftsregisteret, Føretaksregisteret, bedriftsregisteret i Statistisk sentralbyrå, Skattedirektoratet sitt register over upersonlege registrerte skatteytarar eller Stiftingsregisteret. I tillegg er Konkursregisteret eit tilknytt register. Alle konkursbu blir registrerte og får eit organisasjonsnummer i Einingsregisteret. Andre kan registrere seg frivillig i Einingsregisteret.

Det ni-sifra organisasjonsnummeret identifiserer einingane og gjer det lettare for styresmaktene å samarbeide om utveksling av opplysningar. Andre statlege register pliktar ut frå einingsregisterloven å samarbeide med Einingsregisteret og halde opplysningane i registeret oppdaterte. Ei samordna registermelding erstatter dei tidligare registreringsskjema frø fleire etatar. Ho sikrar at dei nødvendige data blir spreidde til etatane som har bruk for registrerings- og endringsmeldingar.

Ved at alle etatar kan bruke eit felles register til å utveksle informasjon seg imellom, vil skjemaarbeidet bli enklare for næringsdrivande og andre som driv økonomisk verksemd. Mange foreiningar og andr utan registreringplikt ser nyttean av frivillig å la seg registrere i Einingsregisteret. Registreringa er gratis.

Alle opplysningane i Einingsregisteret er offentlege, med unntak av fødselsnummer og D-nummer.