Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 12. februar 2021.

Brønnøysundregistera skal bidra til auka verdiskaping gjennom å vere ein nasjonal registerførar og datakjelde.

Vi skal forvalte registerdata på ein måte som gir tryggleik, orden og oversikt for næringslivet, frivillig sektor, innbyggarar og offentleg sektor.

Visjonen vår er: For tillit og fornying av samfunnet

Vår strategi er å vere føretrekt registerforvaltar og vi skal bidra til auka datadriven utvikling.

Kort fortalt, vi:

  • samarbeider med brukarane våre og finn gode løysingar
  • tilbyr kompetansen vår og løysingane våre ved utvikling av nye register
  • utviklar og tilpassar verdiaukande forretningsmoglegheiter
  • er ei datakjelde med høg kvalitet og god informasjonssikkerheit
  • aukar gjenbruk og datadeling mellom partar
  • vidareutviklar og tilbyr ei framtidsretta løysing for registerforvaltning
  • utviklar effektive digitale tenester for livshendingar og sektorar

Les meir i årsrapportane våre.