Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Råd og utval

Sist oppdatert: 4. oktober 2017 .

Brønnøysundregistera deltar på fleire faste arenaer som i ulik grad har formell innverknad på arbeidet vårt.

Råd og utval

Det organet som har mest innverknad per i dag er Skate (Styring og koordinering av tenester i e-forvaltning), kor toppleiarar i statlege verksemder med ansvar for nasjonale felleskomponentar er faste medlemmer. Her blir felles rammer for offentleg digitalisering utfoma.

Også Altinn Styringsråd har direkte innverknad på oppgåver hos oss. Det same gjeld i nokon grad Samarbeidsforum for Einingsregisteret, mens Altinn-samarbeidet er strengare regulert som eit kontraktfesta samarbeid mellom Altinn og samtlege teenesteeigarar.

Brønnøysundregistera sitt brukarforum har medlemmer frå nokre sentrale etatar og frå dei viktigaste brukarorganisasjonane. Forumet møtest to til tre gongar i året for utveksling av planar og behov.