Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stikkord – Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 13. februar 2018 .

Nedenfor finner du en liste over stikkord som har en sammenheng med kommunale rapporteringsplikter.

A

Arbeidsbyrde

 • Den tid som går med til avgivernes arbeid med å fylle ut skjema registrert under de ulike rapporteringspliktene. KOR innhenter belastningstall for hver enkelt rapportering og beregner en total arbeidsbyrde for alle rapporteringene. Se også belastning.

Avgivere

 • Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak eller fylkeskommunale foretak som via skjema eller andre rapporteringer sender inn informasjon til statlig myndighet.
B

Belastning

 • Med belastning menes den pålagte belastning for kommunesektoren i forbindelse med utfylling av rapporteringsplikter. Beregningen av belastningstall gjøres på bakgrunn av medgått tid til utfylling av rapporteringsplikter, inkludert forarbeid til innhenting av opplysningene. I tillegg vil antall innrapporteringer og antall avgivere inngå i beregningen av den totale belastningen. Se også Belastningsstatistikk.

Belastningsstatistikk

 • En statistisk oversikt over utviklingen i det belastningsnivået som pålegges kommunesektoren i forbindelse med statlige rapporteringsplikter. Statistikken viser effekten av forenklings- og samordningstiltak som de statlige etatene gjennomfører, og effekten av nye rapporteringsplikter. Se også belastning.
E

Elektronisk arbeidsbyrde

 • Beskriver den tid som går med til avgivernes arbeid med rapporteringsplikter som leveres i  maskinlesbart format (skjema på pdf/word for utfylling og innsendelse på e-post  blir ikke regnet som elektronisk skjema). Se elektronisk levering.

Elektronisk levering

 • Innsendelse av informasjon knyttet til rapporteringsplikt via web-løsninger eller fagsystemer (uten bruk av papir/brev).

Estimert tid

 • Antatt tid som går med til avgivernes arbeid med rapporteringsplikten. Denne kan være basert på oppgaveforvalterens egne estimater eller på tall innhentet fra avgiverne selv.
F

Fagansvarlig departement

 • Det departementet som er ansvarlig for rapporteringsplikten, dvs som hjemler rapporteringen.
 • Forenkling Reduksjon i avgivernes arbeid med rapporteringsplikter som følge av mindre omfattende rapporteringer, redusert utvalg av avgivere, færre innsendelser pr år e.l.
 • Formål
  Beskrivelse av bakgrunnen for rapporteringsplikten – hva den innhentede informasjonen brukes til (statistikk, økonomiske beregninger osv).

Forskrift

 • En rapporteringsplikt kan være hjemlet i en eller flere lover samt eventuelle forskrifter.

Forskriftshenvisning

 • Henvisning til paragraf, ledd, bokstav e.l. som presisering av hvilke deler av forskriften som ligger til grunn for rapporteringsplikten.

Forutsetninger

 • Rapporteringspliktene kan vanligvis avgrenses til å gjelde bestemte organisasjonsformer (Kommune, fylkeskommune osv) og rapporteringsområder (barnehage, grunnskole, landbruk osv). Hvis det også gjelder andre forutsetninger for rapporteringsplikten (for eksempel antall ansatte, omsetningsgrenser), er disse listet ut på egne sider. De framkommer ved å trykke på linken «Rapporteringsplikter som pålegges under gitte forutsetninger» nederst på siden.
H

Hendelse

 • Endringer i drift/tilstand som kan utløse rapporteringsplikter.

Hendelsesstyrt

 • Når rapporteringsplikter blir utløst av endringer i drift/tilstand – f.eks. styreendringer, arbeidsulykker.

Hjemmel

 • Hjemmelsgrunnlag for en rapporteringsplikt kan være lov(er), forskrift(er) eller vedtak truffet av statlig organ.
I

Innsendelsesfrekvens

 • For rapporteringsplikter med faste rapporteringstidspunkt eller intervaller (for eksempel månedlig eller årlig), framgår det hvor ofte innsendelsene skal skje. Hvis rapporteringen er hendelsesstyrt, angis dette.
K

Kommunesektorens kontakt

 • Opplysninger om hvor avgiverne skal henvende seg for å få hjelp til utfylling m.m. (Navn, telefonnummer, e-post).

KOR

 • Forkortelse for Kommunalt rapporteringsregister.

KOSTRA

 • KOmmune-STat-RApportering. Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Systemet skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data bare rapporteres én gang.
L

Lov

 • En rapporteringsplikt kan være hjemlet i en eller flere lover samt eventuelle forskrifter.

Lovhenvisning

 • Henvisning til paragraf, ledd, bokstav e.l. som presisering av hvilke deler av loven som ligger til grunn for rapporteringsplikten.
M

Manuell arbeidsbyrde

 • Beskriver den tid som går med til avgivernes arbeid med rapporteringsplikter som leveres i papirform.
N

Næringsvirksomhet

Kommuner og fylkeskommuner kan til en viss grad drive næringsvirksomhet, men vær oppmerksom på at det er egne rapporteringsplikter knyttet til alminnelig næringsvirksomhet. Disse finnes under oversikten «Næringslivets oppgaveplikter».

O

Oppgaveforvalter

 • Statlig myndighet som forvalter rapporteringsplikten – dvs den som organiserer innhentingen av opplysningene og som utformer skjema mv. Dette kan være et departement, men blir ofte ivaretatt av direktorater, tilsynsmyndigheter osv.

Oppgaveregisteret

 • Ett av registrene ved Brønnøysundregistrene. Oppgaveregisteret holder oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og arbeider med samordning og forenkling av disse.

Organisasjonsform

 • Organisasjonsformen forteller hvordan en enhet/et selskap er juridisk organisert – for eksempel aksjeselskap, kommunalt foretak, interkommunalt selskap osv.
R

Rapportering

 • Opplysninger som kommunesektoren eller deler av kommunesektoren er pålagt å sende inn for å dekke informasjonsbehovet til en offentlig etat, og som er knyttet til en gitt forvaltningsoppgave. Etaten innhenter opplysningene via ett eller flere skjema og/eller registre.

Rapporteringsområde

 • Rapporteringspliktene er fordelt på 17 ulike rapporteringsområder. Dette gjør det enklere å finne fram til rapporteringsplikter som en og samme avgiver ofte må forholde seg til.

Rapporteringsplikt

 • Standardisert informasjon som kommunesektoren i følge lov er pliktig å sende inn til staten. Se rapportering.

Register

 • Elektroniske databaser eller registre som lagrer informasjon som blir innhentet i rapporteringspliktene, eller som leverer tilleggsinformasjon utover det som blir innhentet i rapporteringspliktene.

Registeransvarlig

 • Den etat eller myndighet som er ansvarlig for etablering og drift av elektroniske databaser eller registre som oppdateres av rapporteringsplikter.
S

Samordning

 • Forenkling av innrapporteringer som følge av at flere rapporteringsplikter blir slått sammen eller innhenter opplysninger fra eksisterende databaser og registre.

Skjema

 • Med skjema menes all strukturert innrapportering av data. Innrapporteringen kan skje på flere formater.

Skjemanummer

 • Med skjemanummer menes etatens eget identifikasjonsnummer for skjemaet eller rapporten.

Skjematittel

 • Med skjematittel menes tittelen/navnet til skjemaet eller rapporten.

Statistikk

 • Statistikk som offentliggjøres fra Kommunalt rapporteringsregister består av en oversikt over antall innrapporteringer som staten pålegger kommunene og den belastning dette påfører kommunene. Se belastningsstatistikk,
V

Vedlegg

 • Enkelte rapporteringer krever vedlegg i form av attester, sertifikater eller regnskap. Dette skal registreres i forbindelse med selve rapporteringsplikten.

Virksomhet

 • I noen tilfeller driver en enhet med flere typer aktiviteter, eller på flere adresser. Husk å ta med alle de aktuelle rapporteringsområdene når det søkes etter pålagte rapporteringer.
Ø

Øremerkede tilskudd

 • En bestemt type søknadsskjema rettet mot tilskuddsordninger.