Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tips til hvordan du registrerer lag eller forening

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Før du starter registreringen er det viktig at du

  • skaffer deg informasjon om hva en forening er
  • forsikrer deg om at dere er organisert i samsvar med denne organisasjonsformen
  • sjekker hvilket register foreningen skal registreres i

De fleste foreninger skal bare registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret er valgfritt, og kan gjøres samtidig med registrering i Enhetsregisteret. Det er bare foreninger som driver næringsvirksomhet som kan registrere seg i Foretaksregisteret.

Enheten kan ikke registreres som en forening hvis den har eiere, eller hvis midler og gjeld kan fordeles på medlemmene. Undersøk da andre organisasjonsformer.

Ved registrering må du sørge for at du har

  • fødselsnummer på alle personer som skal registreres med en rolle, som for eksempel kontaktperson og styreleder
  •  alle nødvendige dokumenter, som for eksempel vedtekter og protokoll fra årsmøte, elektronisk tilgjengelig

Ofte stilte spørsmål

Hvilken type dokumentasjon må jeg legge ved når jeg skal registrere styret?

Du må legge ved protokoll som viser valget av styret. Som regel vil dette være en protokoll fra årsmøte eller stiftelsesmøte. I noen tilfeller kan det også være andre organ som velger styre. Reglene for valg av styre i din forening vil stå i foreningens vedtekter. Referat fra styremøte er som regel ikke godkjent dokumentasjon. Du trenger ikke å sende inn årsberetning, årsmelding, interne rapportskjema og lignende.

Må jeg melde hele styret i skjemaet?

Ja, det må du. Hvis du ikke fører opp hele styret i skjemaet, kan vi ikke godkjenne meldingen. Alle personer må føres opp med fødselsnummer eller D-nummer, og du må krysse av for riktig rolle. Styret du melder i skjemaet må være i samsvar med dokumentasjonen som du legger ved.

Skal jeg melde varamedlemmer i skjemaet?

Hvis du skal registrere foreningen i Enhetsregisteret, skal du ikke melde varamedlemmer.

Hvis du skal registrere foreningen i Foretaksregisteret, skal du melde varamedlemmer. Det er bare foreninger som driver næringsvirksomhet som skal registreres i Foretaksregisteret.

Vi har et varamedlem som er rykket opp til styremedlem midt i styreperioden. Skal vi melde dette?

Nei, internt opprykk fra varamedlem til styremedlem skal ikke registreres. Et varamedlem skal fungere som styremedlem i de tilfeller styremedlemmer ikke kan møte eller har fratrådt.

Det er bare styremedlemmer som er valgt av årsmøte som skal registreres.

 

Hvordan melder jeg styre når protokollen fra årsmøtet viser valg av en person som nå har sluttet?

En person som har sluttet i sitt verv i perioden fra årsmøte ble avholdt, og frem til du nå skal melde dette styret til oss, skal ikke føres opp i skjemaet. Du må legge ved dokumentasjon som viser at vedkommende ikke lenger er styremedlem.

Hvordan registrerer jeg rollene sekretær, kasserer og økonomiansvarlig?

Enhetsregisteret registrerer bare rollene styrets leder, nestleder og styremedlem. Roller som kasserer, sekretær og økonomiansvarlig må du melde som styremedlemmer hvis de er valgt som faste medlemmer i styret. Hvis de ikke er valgt som faste medlemmer, skal de ikke meldes.

 

Jeg vet ikke når foreningen er stiftet. Hvilken dato skal jeg oppgi i skjemaet?

Hvis du ikke vet eksakt stiftelsesdato, oppgir du den datoen du tror er riktig. Vet du årstallet, kan du for eksempel bruke 31.12 dette året. Unngå å melde en stiftelsesdato som er av nyere dato, hvis foreningen er stiftet tilbake i tid.

Jeg finner ikke stiftelsesdokumentet til foreningen. Hva skal jeg gjøre?

Hvis foreningen er stiftet for lenge siden og stiftelsesdokumentet ikke finnes, må du legge ved protokoll fra årsmøte som viser at foreningen eksisterer.

 

Skal jeg fylle ut noe i skjemaets felt for signatur?

Dette feltet skal bare fylles ut hvis dere har et vedtak fra styremøte eller årsmøte, eller vedtekter som viser tildeling av signatur. Signaturretten som du oppgir i skjemaet må være i samsvar med dokumentasjonen du legger ved.

Hvilke opplysninger må et vedtak om signatur inneholde?

Det må gå klart fram av vedtaket at det er tildelt en signaturrett. Vedtaket må også inneholde opplysninger om signaturretten er tildelt «alene», «hver for seg» eller «i fellesskap».

Vedtaket skal ikke inneholde opplysninger som viser at tildelingen bare gjelder disponering av bankkontoer, tillatelse til å underskrive meldinger til Brønnøysundregistrene eller andre lignende begrensninger.

Jeg har fått beskjed av banken om å registrere signatur for å få tilgang til bankkonto. Hvordan går jeg frem for å få dette registrert?

Tildeling av signaturrett er ikke det samme som det å ha rett til å disponere en bankkonto. Retten til å disponere en bankkonto må avtales direkte med banken, og er en avtale mellom foreningen og banken. Dette er en opplysning som ikke blir registrert hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at en person som har fått tildelt signaturrett kan forplikte foreningen i de fleste sammenhenger, og blant annet ta opp lån og kjøpe og selge fast eiendom på vegne av foreningen.

Hvordan melder jeg signaturrett til kasserer når jeg ikke finner denne rollen i skjemaet?

Enhetsregisteret registrerer ikke interne roller som kasserer, økonomiansvarlig eller lignende. Signaturretten må derfor meldes i skjemaet på personen sitt navn og fødselsnummer. Du må legge ved dokumentasjon som viser at denne personen er tildelt signaturrett.

Finnes det betegnelser som ikke kan brukes i navnet til en forening?

Ja, det gjør det. Navnet til en forening skal ikke inneholde betegnelser som kan forveksles med en annen organisasjonsform, for eksempel betegnelsene AS, ASA eller Foundation. Skal du registrere et bedriftsidrettslag eller en pensjonistforening som er knyttet til for eksempel et aksjeselskap, kan foreningens navn ikke inneholde betegnelsen AS.

Vi gjør oppmerksom på at ordet Foundation er den engelske betegnelsen på organisasjonsformen stiftelse, og derfor ikke kan brukes i navnet på en forening.

I våre vedtekter står fortsatt det gamle navnet til foreningen. Hvilket navn skal jeg da oppgi i skjemaet?

Du må melde det nye navnet i skjemaet. Foreningen må endre vedtektene slik at de inneholder det nye navnet.