Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tilgjengelege kategoriar for aktiviteten

Sist oppdatert: 10. januar 2021.

ICNPO-kategoriane blei sist endra 01.01.2009

ICNPO-nr.ICNPO-kategoriEksempler
1Kultur og rekreasjon
1 100Kunst og kulturMusikk, teater og dans, kunst, brukskunst og arkitektur, historie, litteratur og språk, museum, samlingar og bibliotek, tidsskrifter og media, andre kulturelle og kunstnarlege aktivitetar
1 200IdrettAlle typar idrett, sport og trim, også skyttarlag, bedriftsidrett og idrett for personar med nedsett funksjonsevne
1 300Rekreasjon og sosiale foreiningarFriluftsliv og speidaren, motor og båtforeining, dyreeigarklubbar, pensjonistlag, studentsamfunn, sosiale klubbar (Rotary, Lions etc.), andre hobby- og fritidsaktivitetar
2Utdanning og forskingBarne- og ungdomsskolar, vidaregåande skolar, folkehøgskolar, universitet og høgskolar, yrkesretta/teknisk utdanning, vaksenopplæring og vidareutdanning, forsking
2 100Grunn- og vidaregåande utdanning
2 200Høgskole og universitet
2 300Annan utdanning
2 400Forsking og utvikling
3HelseSjukehus, rehabilitering, pleie- og aldersheim, psykiatriske institusjonar, polikliniske helsetenester, alternativ medisin, redningsarbeid og ambulansetenester
3 100Sjukehus og rehabilitering
3 200Sjukeheim
3 300Psykiatriske institusjonar
3 400Andre helsetenester
4Sosiale tenesterFamilierådgiving, krisesenter og -telefonar, tenester for personar med nedsett funksjonsevne, tenester for eldre, sjølvhjelp, materiell hjelp til trengande, barnevern, tiltak for rusmiddelmisbrukarar
4 100Sosiale tenester
4 200Krisehjelp og støttearbeid
4 300Økonomisk og materiell støtte
5Natur- og miljøvern
5 100Natur- og miljøvernOmrådevern og områdeforvaltning
5 200Dyrevern
6Bustad- og lokalmiljøGrendelag, forsamlingshus, huseigarforeining
6 100Lokalsamfunnsutvikling
6 200Bustad- og lokalmiljø
6 300Arbeidsopplæring
7Politiske- og interesseorganisasjonarPersonar med nedsett funksjonsevne og sjuke, kvinnesak, mållag, avhald, etniske minoritetar, arbeid for rettar og støtte til svake og utsette grupper (innsette, fattige m.v.), kampanjar og lobbyverksemd, juridisk bistand, forbrukarorganisasjonar, politiske parti
7 100Interesseorganisasjonar
7 200Juridisk rådgiving
7 300Politiske organisasjonar
8Legater og fremme av frivillig verksemd
8 100Pengeutdelande organisasjonar
8 200Frivilligsentralar
9Internasjonale organisasjonar
9 100Internasjonale organisasjonarInternasjonale program for vennskap og utveksling, internasjonalt arbeid for nødhjelp og bistand, arbeid for menneskerettar og fred
10Trus- og livssynsorganisasjonar
10 100Trus- og livssynsorganisasjonarOrganisasjonar knytt til Den norske kyrkja, misjon, Protestantisk frikyrkje, andre religionar, livssynsorganisasjonar
11Yrkes-, bransje- og fagforeiningarArbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar, bransje- og næringssamanslutningar, produsentkooperativ, elev- og studentorganisasjonar
11 100Næringslivs- og
arbeidsgivarorganisasjonar
11 200Yrkessamanslutningar
11 300Arbeidstakarorganisasjonar
12Andre
12 100Andre
13Barne- og ungdomsorganisasjonar
13 100Barne- og ungdomsorganisasjonar
14Mangfald og inkludering
14 100Mangfald og inkludering