Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Partiregisteret

Sist oppdatert: 4. januar 2019 .

Registeret for utøvarar av alternativ behandling

Krav om vedlegg

Når du skal registrere eit nytt parti, må du sende inn fleire dokument

Erklæring: minst 5 000 personar med stemmerett ved stortingsval må skrive under på ei erklæring om at dei ønsker partinamnet registrert. Erklæringa skal innehalde

  • namn
  • fødselsdato
  • adresse
  • dato og underskrift av kvar enkelt person som gjev erklæringa

Vedtektene til partiet, som mellom anna skal innehalde

  • namnet til partiet
  • informasjon om kva organ som kan velje det utøvande organet til partiet

Protokoll som viser val av styre

  • Dersom medlemmer er vald i ulike møte, må ein legge ved protokollar som viser alle vala

Protokoll som viser val av det utøvande organet til partiet etter partilova

  • Dersom medlemmene av det utøvande organet til partiet er vald i ulike møte eller av ulike organ, må det leggast ved protokollar eller annan dokumentasjon som viser alle vala.
  • Dersom styret som er registrert i Einingsregisteret også skal ha myndigheit som det utøvande organet til partiet etter partilova, må det vere melding om  dette  i eige vedlegg.
  • Dersom det utøvande organet til partiet skal ha ei anna samansetting enn det styret som er registrert i Einingsregisteret, skal det vere melding om dette i eige vedlegg. Vedlegget må innehalde namn, fødselsnummer og adresse til styremedlemmer og varamedlemmer. Dersom medlemmene har ulike roller, som til dømes leiar, medlem, varamedlem, må det vere melding om dette.

For at registrerte opplysningar skal få verknad for valet, må Partiregisteret ha motteke og journalført meldinga innan 2. januar i valåret.

Partiet må vere registrert i Einingsregisteret før det kan bli registrert i Partiregisteret. Du kan sende inn melding om registrering i Einingsregisteret og Partiregisteret samtidig.

Du må bruke skjemaet Samordna registermelding ved registrering i Einingsregisteret og Partiregisteret. I skjemafeltet «Andre merknader/opplysningar» melder du at foreininga skal registrerast i Partiregisteret. Her må du også gi opp kva partinamn som skal registrerast i Partiregisteret.

Valavvikling

Du finn svar på spørsmål om valavviklinga på Valportalen. Det kan til dømes vere krav til vallister, kva fristar som gjeld, opplysningar om oppslutninga til partia ved val og annan informasjon om val. Oppgåva til Partiregisteret er avgrensa til registrering av opplysningar om dei politiske partia i høve til gjeldande regelverk.