Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Detaljar om innsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 8. april 2019 .

Her finn du ei oversikt over kva du må sende inn saman med årsrekneskapen.

Har de plikt til å levere årsrekneskap til oss, må du sende inn

 • resultatrekneskap
 • balanse
 • notar til rekneskapen
  • Det må vere samsvar mellom notetilvisingar og tal på notar i rekneskapen, og numra må vere riktige.
 • årsmelding (gjeld ikkje for små føretak)
 • kontantstraumopplysning (gjeld ikkje for små føretak)
 • revisjonsmelding (om eininga har revisjonsplikt)

Næringsoppgåva til Skatteetaten vil ikkje bli godkjend som resultatrekneskap og balanse.

Dersom selskapet er morselskap i konsern, skal du i tillegg sende inn

 • resultatrekneskap for konsernet
 • balanse for konsernet
 • notar til rekneskapen for konsernet
 • revisjonsberetning for konsernet
 • kontantstraumoppstilling for konsernet

Om konsernet som heilskap fell inn under reglane om små føretak, treng de ikkje å utarbeide og sende inn konsernrekneskap. Det finst også fleire unnatak. Kontakt revisor om du er i tvil.

Alle vedlagde dokument må vere tydeleg lesbare og de må sende dei inn samla i ei sending.

Du må også sende dispensasjon frå Skattedirektoratet i desse tilfella:

 • om årsrekneskapen ikkje er på norsk.
 • om det ikke er utarbeidd konsernrekneskap når morselskapet høyrer heime i annan stat enn EØS-stat.