Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 10. juni 2021.

For at du skal kunne registrere enkeltpersonføretaket, er du nøydd til å drive med næringsverksemd. Dette er aktivitet som er eigna til å ha eit visst omfang og ei viss lengd.

Ofte stilte spørsmål om enkeltpersonføretak

Korleis veit eg om eg driv næringsverksemd?

Ved vurdering av om enkeltpersonføretaket driv sjølvstendig næringsverksemd, blir det lagd vekt på

 • kva aktivitet føretaket driv med og omfanget av denne
 • kor mykje tid som går med til å drive føretaket
 • innsats av arbeidskraft
 • kor stor den økonomiske omsetninga er

Aktivitetar som blir rekna som reine eingongshendingar eller hobbyaktivitet blir ikkje definert som næringsverksemd, og kan derfor ikkje bli registrert som enkeltpersonføretak.

Eksempel på hobbyaktivitet

 1. Per jobbar på heiltid som lærar og snekrar fuglebur på fritida. Desse ønsker han å selje på den årlege julemarknaden i byen for å dekke utgiftene til fuglebura. Dette blir rekna som hobbyaktivitet og er ikkje næringsverksemd.
 2. Liv driv med hobbyfotografering og tek nokre små oppdrag som av og til gir litt inntekt. Ho har ikkje tenkt å starte føretak, men driv ein hobbyaktivitet som ho kan tene litt pengar på.

Når blir dette næringsverksemd?

 1. Salet av fuglebura blei ein suksess og Per har fått mange førespurnader både frå fjern og nær. Han snekrar heile året og bruker størsteparten av fritida si på snekringa av fuglebura. No ønsker han å selje på fleire julemarknader, og han ser på moglegheitene for å få dette som ei ekstra inntektskjelde. Denne aktiviteten ønsker han å fortsette med fleire år på rad og kanskje utvide til andre produkt. Planen på lang sikt er å drive med dette på heiltid.
 2. Fordi Liv er ein god fotograf får ho mange førespurnader frå både privatpersonar og næringslivet. Tida som går med til foto og administrering av oppdraga aukar monaleg. Liv ser no moglegheita til å kunne satse på fotografering som hovudinntektskjelda si.
Kostar det noko å registrere eit enkeltpersonføretak?

Om du berre skal registrere enkeltpersonføretaket i Einingsregisteret, er dette gratis. Skal du registrere det i Føretaksregisteret, vil du få eit gebyr. Sjå oversikt over gebyr.

Her finn du informasjon om når eit enkeltpersonføretak må registrerast i Føretaksregisteret.

Korleis blir eg registrert i Meirverdiavgiftsregisteret?

Når du har seld varer eller tenester for meir enn 50 000 kroner i løpet av ein periode på 12 månader, må du registrere enkeltpersonføretaket i Meirverdiavgiftsregisteret.

Du kan søke om registrering i Skatteetaten si nye løysing for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret.

Eg har flytta. Kva må eg gjere?

Om føretaket ditt endrar forretningsadresse eller postadresse må du registrere ny adresse ved  å sende inn Samordna registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressa er den same som gjestingsadressa til føretaket. Du må gi opp norsk adresse, med namn på gate eller veg og husnummer med bokstav dersom det finst, eventuelt stadnamn.

Ny postadresse

Om du ønsker posten send til ei anna adresse enn forretningsadressa, kan du melde dette som postadresse.

Kan enkeltpersonføretaket endre innehavar?

Eit enkeltpersonføretak kan ikkje overdragast frå ein innehavar til ein annan. Grunnen til dette er at innehavar er identifisert gjennom føretaket sitt, og har fullt personleg ansvar for gjeld og plikter føretaket har.

Det er berre ved uskifte eit enkeltpersonføretak kan skifte innehavar.

Korleis endrar eg enkeltpersonføretaket mitt til eit AS?

Du kan ikkje registrere direkte omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap. Du må derfor

 1.  registrere det nye aksjeselskapet
 2.  slette enkeltpersonføretaket

For at omdanninga skal kunne vere skattefri, må aksjeselskapet vere stifta og melding om dette sendt til Føretaksregisteret i løpet av tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntektsåret, og det må vere gjennomført skattetrekk og utrekna arbeidsgivaravgift seinast frå 1. juli.

Les meir om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Når har eit enkeltpersonføretak revisjonsplikt?

Små enkeltpersonføretak har normalt ikkje revisjonsplikt. Revisjonsplikt startar først når

 • omsetninga er på meir enn 6 millionar kroner,
 • balansesummen er 23 millionar eller høgare, eller
 • gjennomsnittleg tal på tilsette utgjer ti årsverk eller meir

Revisjonsplikta trer i kraft året etter at føretaket blir revisjonspliktig.

Når opphøyrer revisjonsplikta?

Om føretaket er revisjonspliktig, må driftsinntektene vere under grensa to år på rad før revisjonsplikta opphøyrer. Revisjonsplikta sluttar da å gjelde frå og med det tredje året.