Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ektepaktrettleiar

1
Treng vi ei ektepakt?

Treng vi ei ektepakt?

F√łrst er det viktig √• vurdere om det er behov for ektepakt.

Her kan de sjå kva som er forskjellane mellom det å ha og ikkje ha ektepakt.

Utan ektepakt gjeld

  • felleseige

N√•r de blir gift, er hovudregelen at de har felleseige. Felleseige betyr at formuen i utgangspunktet skal delast likt ved skilsmisse eller d√łd, etter at gjeld er trekt fr√•. De har framleis r√•derett over dei eigedelane de eig kvar for dykk, med nokre unntak for felles bustad og innbu.

  • moglegheit til √• krevje skeivdeling

Det er mogleg √• krevje skeivdeling ved skilsmisse eller d√łd. Retten til √• krevje skeivdeling betyr at du kan krevje √• halde bestemte delar av formuen (skeivdelingsformue) utanfor delinga. Dette gjeld verdiar som du hadde med inn i ekteskapet, og det du seinare har f√•tt i arv eller g√•ve fr√• andre enn ektefellen.

  • rett til √• sitte i uskifta bu med felleseige

N√•r den du er gift med d√łyr, har du rett til √• sitte i uskifta bu med felleseigemidlar. Dette inneber at du overtar alt de eig til saman og arveoppgjeret blir utsett. Om avd√łde har barn med andre enn deg, m√• dei samtykke til dette.

  • p√•lagt s√¶reige

Om nokon bestemmer at du skal få verdiar i form av arv eller gåve, kan dei samtidig bestemme at dette skal vere ditt særeige . Dette er verdiar som da blir haldne utanfor deling når ekteskapet blir avslutta.

I ei ektepakt kan de mellom anna avtale

  • fullt s√¶reige
  • delvis s√¶reige
  • s√¶reige i live, felleseige ved d√łd
  • rett til √• sitte i uskifta bu med s√¶reige
  • g√•ver mellom dykk som ektefellar

De kan også seie frå dykk retten til å krevje skeivdeling.

Bindande avtale

Ektepakta er ein bindande avtale mellom ektefellar og deira arvingar frå det tidspunktet ho er signert i samsvar med formkrava i ekteskapslova.

Sj√łlv om de opprettar ei ektepakt, vil de likevel ha avtalefridom ved ei skilsmisse. Det betyr at de har full fridom til √• fordele verdiane p√• ein annan m√•te enn opphavlege avtale, om de er einige om det.