Detaljer om innsending av årsregnskap

Sist oppdatert: 21. november 2018 .

Her finner du en oversikt over hva du må sende inn sammen med årsregnskapet.

Har du plikt til å levere årsregnskap til oss, må du sende inn

Næringsoppgaven til Skatteetaten vil ikke bli godkjent som resultatregnskap og balanse.

Hvis selskapet er morselskap i konsern, skal du i tillegg sende inn

  • resultatregnskap for konsernet
  • balanse for konsernet
  • noter til regnskapet for konsernet
  • revisjonsberetning for konsernet
  • kontantstrømoppstilling for konsernet

Hvis konsernet som helhet faller inn under reglene om små foretak, trenger dere ikke å utarbeide og sende inn konsernregnskap. Det finnes også flere unntak. Kontakt revisor hvis du er i tvil.

Alle vedlagte dokumenter må være tydelig lesbare og dere må sende det inn samlet i en forsendelse.

Du må også sende dispensasjon fra Skattedirektoratet hvis

  • årsregnskapet ikke er på norsk
  • det ikke er utarbeidet konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat eller EØS-stat