Detaljer om innsending av årsregnskap

Sist oppdatert: 18. juni 2018 .

Her finner du en oversikt over hva du må sende inn sammen med årsregnskapet.

Har du plikt til å levere årsregnskap til oss, må du sende inn

 • resultatregnskap
 • balanse
 • noter til regnskapet
  • Det må være samsvar mellom notehenvisninger og antall noter i regnskapet, og numrene må være riktige.
 • årsberetning (gjelder ikke for små foretak)
 • kontantstrømopplysning (gjelder ikke for små foretak)
 • revisjonsberetning (hvis enheten har revisjonsplikt)

Næringsoppgaven til Skatteetaten vil ikke bli godkjent som resultatregnskap og balanse.

Hvis selskapet er morselskap i konsern, skal du i tillegg sende inn

 • resultatregnskap for konsernet
 • balanse for konsernet
 • noter til regnskapet for konsernet
 • revisjonsberetning for konsernet
 • kontantstrømoppstilling for konsernet

Hvis konsernet som helhet faller inn under reglene om små foretak, trenger dere ikke å utarbeide og sende inn konsernregnskap. Det finnes også flere unntak. Kontakt revisor hvis du er i tvil.

Alle vedlagte dokumenter må være tydelig lesbare og dere må sende det inn samlet i en forsendelse.

Du må også sende dispensasjon fra Skattedirektoratet hvis

 • årsregnskapet ikke er på norsk
 • det ikke er utarbeidet konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat eller EØS-stat