Roller i borettslag

Sist oppdatert: 11. oktober 2018 .

Pliktige roller i et borettslag er styre og revisor.

Forretningsfører, kontaktperson, regnskapsfører, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Styre

Et borettslag skal ha et styre som består av leder og minst to styremedlemmer. Det kan i tillegg bli valgt varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styret og hvem som skal være leder. Dette betyr at styret ikke kan velge sin leder selv.

Når du skal registrere styre, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser valget

Nye styremedlemmer må signere Samordnet registermelding, eller legge ved erklæring om at de påtar seg vervet.

Revisor

Et borettslag skal ha en eller flere revisorer. Revisor må være registrert eller statsautorisert. Generalforsamlingen velger revisor.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser valget
  • erklæring fra revisor om at han påtar seg oppdraget
Regnskapsfører

Borettslaget kan velge om de skal ha regnskapsfører eller ikke. Hvis borettslaget skal ha regnskapsfører, må du registrere dette hos oss.

Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Forretningsfører, daglig leder og kontaktperson

Et borettslag har som hovedregel plikt til å ha forretningsfører, hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Forretningsfører kan være en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap, eller en fysisk person som er 15 år eller eldre.

Borettslaget kan ha daglig leder, men kun hvis de har forretningsfører i tillegg.

Hvis forretningsfører er en juridisk person eller det er fastsatt i vedtektene at borettslaget ikke skal ha forretningsfører, kan borettslaget velge å ha kontaktperson.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av borettslaget i alle sammenhenger.

Styret i fellesskap har i utgangspunktet signatur. Styret kan gi styremedlemmer eller forretningsfører signatur, enten hver for seg eller i fellesskap.

Hvis ikke alle styremedlemmene har signert Samordnet registermelding, må du legge ved protokoll fra styremøtet som viser beslutningen om hvem som skal ha signatur.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av borettslaget i forbindelse med den daglige driften. Den som har prokura kan ikke behefte eller selge borettslagets faste eiendom.

Styret kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, må dere oppgi om de skal ha prokura hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger ut over dette, for eksempel tidsmessige eller beløpsmessige, kan ikke bli registrert.

Prokura kan tilbakekalles av styret når som helst.