Roller i aksjeselskap

Sist oppdatert: 12. mai 2017.

Pliktige roller i et aksjeselskap er styre og revisor.

Regnskapsfører, forretningsfører, daglig leder, kontaktperson, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Styre

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem

Styret må alltid ha en leder.

Hvis selskapet har bedriftsforsamling skal det være minst fem styremedlemmer.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger i en EU/EØS-stat og bosatt i en EU/EØS-stat.

Styret er ansvarlig for drift og organisering av aksjeselskapet.

Valg av styremedlemmer

Medlemmene av styret velges vanligvis av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Revisor

Et aksjeselskap har som hovedregel revisjonsplikt, og må velge revisor

Et selskap kan velge flere revisorer. Revisor må være registrert eller statsautorisert.

Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Regnskapsfører

Et aksjeselskap kan velge om de skal ha regnskapsfører

Hvis selskapet benytter regnskapsfører, skal du registrere det i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsfører skal du også sende melding til Enhetsregisteret. Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Daglig leder, kontaktperson og forretningsfører

Et aksjeselskap må ha daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører

Et aksjeselskap kan velge å ha daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører. Selskapet kan i utgangspunktet bare registrere en av disse rollene. Unntaket er hvis forretningsfører er en juridisk person. Da må selskapet i tillegg melde en fysisk person som daglig leder eller kontaktperson.

Styret ansetter daglig leder. Selskapet kan ha flere daglige ledere, men da må det gå frem av vedtektene.

Daglig leder skal være bosatt i Norge, eller være statsborger av og bosatt i en EU/EØS-stat.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten i alle sammenhenger

Styret i aksjeselskapet har signaturrett i fellesskap hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, til daglig leder eller navngitte ansatte.

Signaturrett kan tilbakekalles når som helst.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten

Innehaveren av prokura kalles prokurist.

Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person. Et aksjeselskap kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap.

Prokura kan tilbakekalles når som helst.