Generalforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juni 2017.

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Denne må avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlingen. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinære.

På den ordinære generalforsamlingen skal blant annet årsregnskapet, årsberetningen og utdeling av utbytte godkjennes. I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller i følge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. Aksjeloven inneholder også regler om at revisor eller aksjonær kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles.

Forenklet generalforsamling

Hvis generalforsamlingen avholdes etter reglene om forenklet behandling, må

 • alle aksjeeiere samtykke til at en sak kan behandles på denne måten
 • alle aksjeeiere kunne delta i behandlingen på en egnet måte
 • styremedlemmene, og eventuelt daglig leder og revisor, ha mulighet til å uttale seg om saker som er til behandling

Hvis en aksjeeier, et styremedlem, daglig leder eller revisor krever det, skal saken behandles av generalforsamlingen i ordinært møte.

Generalforsamlingsprotokoll

På generalforsamlingen skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må derfor oppfylle en del formelle krav til innhold og signering.

Hva skal generalforsamlingsprotokollen inneholde?

Generalforsamlingsprotokollen fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal inneholde informasjon om

 • hvilket selskap som avholder møte
 • dato og sted for generalforsamlingen
 • hvor mange aksjer som var representert
 • godkjenning av innkallingen
 • sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort

Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en annen person, valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede.

Hvis det er avholdt forenklet generalforsamling, skal protokollen inneholde

 • navn på selskap som avholder generalforsamling
 • dato
 • fortegnelse over hvilke aksjeeiere som deltok i behandlingen av saken
 • oversikt over sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort
 • informasjon om at saken er behandlet etter aksjeloven§ 5-7
 • underskrift av styreleder

Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.