Tvangsoppløysing

Sist oppdatert: 31. januar 2017.

Følgande innsendingspliktige einingar kan risikere tvangsoppløysing dersom de ikkje har sendt inn komplett årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 6 månader etter innsendingsfristen:

  • Aksjeselskap
  • Allmennaksjeselskap
  • Bustadbyggjelag
  • Samvirkeføretak
  • Europeiske føretak

Rekneskapsregisteret sender ut brev kor vi etterlyser årsrekneskapen og gir dykk ny frist med 1 månad for å levere komplett årsrekneskap. Dersom de ikkje overheld fristen, kunngjer vi namna på dei innsendingspliktige einingane som ikkje har oppfylt innsendingsplikta. I kunngjeringa får de ny frist på 4 veker.

Tingretten tvangsoppløyser einingane

Rekneskapsregisteret informerer dei lokale tingrettane om at det er grunnlag for å tvangsoppløyse einingane dersom de heller ikkje overheld fristen i kunngjeringa. Tingretten tvangsoppløyser einingane utan fleire varsel.

Vi kan ikkje gi lengre frist, og forseinkingsgebyret må betalast.

Dersom de sender inn komplett årsrekneskap etter at tingretten er informert om at det er grunnlag for tvangsoppløysing, vil Rekneskapsregisteret orientere tingretten om at de har retta opp forholdet.

Spørsmål om lengre fristar og tilbakelevering av tvangsoppløysingsbu må rettast til tingretten.