Registrere eit aksjeselskap

Sist oppdatert: 19. september 2017 .

Eit aksjeselskap skal registrerast i Føretaksregisteret

Frist for registrering er tre månader frå stiftelsesdokumentet er signert. For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordna registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere eit aksjeselskap må du sende inn fleire dokument.
Dokument du alltid må legge  ved når du skal registrere eit selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring frå revisor eller finansinstitusjon som viser innbetalinga av aksjeinnskotet

Ved tingsinnskot (andre eigedelar enn pengar) må du legge  ved

  • opningsbalanse som er signert av stiftarane og stadfesta av revisoren
  • utgreiing som er signert av stiftarane og stadfesta av revisoren

Hugs viljeserklæring frå dei som har roller i selskapet

Styremedlemmar må stadfeste at dei tek på seg vervet. Dersom selskapet skal ha revisor og/eller rekneskapsførar, må ein legge ved erklæring frå dei.

Det må utarbeidast eigne erklæringar som vert signerte og lagde ved, men for styremedlemmar og rekneskapsførar er det tilstrekkeleg dersom dei signerer Samordna registermelding.

Desse vedlegga må leggast ved i nokre tilfelle:

  • avtale om særskilde rettar, jf. aksjelova § 2-4
  • avtale om stiftelsesutgifter, jf. aksjelova § 2-5
  • godkjenning/konsesjon frå Finanstilsynet, dersom selskapet har bank- eller forsikringsverksemd som formål