Generalforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juni 2017.

Generalforsamlinga utgjer den øvste myndigheita i selskapet. Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst ei generalforsamling i året.

Ho må haldast innan seks månader etter utgangen av kvart rekneskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlinga. Alle andre generalforsamlingar kallast ekstraordinære.

På den ordinære generalforsamlinga skal blant anna årsrekneskapen, årsmeldinga og utdeling av utbyte godkjennast. I tillegg skal det behandlast andre saker som etter lov, eller i følge vedtektene, høyrer inn under generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. Aksjelova inneheld også reglar om at revisor eller aksjonær kan krevje at styret innkallar til ekstraordinær generalforsamling. Aksjeloven regulerer korleis ekstraordinær generalforsamling skal gjennomførast og kva saker som kan eller skal behandlast.

Forenkla generalforsamling

Dersom generalforsamlinga blir halden etter reglane om forenkla behandling, må

 • alle aksjeeigarar samtykke til at ei sak kan behandlast på denne måten
 • alle aksjeeigarar kunne delta i behandlinga på ein eigna måte
 • styremedlemmene, og eventuelt dagleg leiar og revisor, ha høve til å uttale seg om saker som er til behandling

Dersom ein aksjeeigar, eit styremedlem, dagleg leier eller revisor krev det, skal saka behandlast av generalforsamlinga i ordinært møte.

Generalforsamlingsprotokoll

På generalforsamlinga skal det skrivast protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er ein særleg viktig dokumentasjon av situasjonen og disposisjonane til selskapet. Han må derfor oppfylle ein del formelle krav til innhald og signering.

Kva skal generalforsamlingsprotokollen innehalde?

Generalforsamlingsprotokollen frå ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal innehalde informasjon om

 • kva selskap som held møte
 • dato og stad for generalforsamlinga
 • kor mange aksjar som var representerte
 • godkjenning av innkallinga
 • sakene som har vore til behandling/vedtak som er gjort

Protokollen skal underskrivast av minst to av dei som er til stades på generalforsamlinga.

Dersom det er halden forenkla generalforsamling, skal protokollen innehalde

 • namn på selskap som held generalforsamling
 • dato
 • oversikt over kva aksjeeigarar som deltok i behandlinga av saka
 • oversikt over sakene som har vore til behandling/vedtak som er gjort
 • informasjon om at saka er behandla etter aksjelova § 5-7
 • underskrift av styreleiar

Protokollen skal sendast til alle aksjeeigarar.