Fusjon og fisjon

Sist oppdatert: 7. juni 2017.

Fusjon skjer når eit selskap overdreg alle eigedelar, rettar og forpliktingar til eit anna selskap. Fisjon skjer når eit selskap vert delt i to eller fleire delar.

Fusjon og fisjon kan du melde i Samordna registermelding i Altinn.