Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon ved oppløysing (likvidasjon) av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Fisjon ved oppløysing (likvidasjonsfisjon) melder du til Føretaksregisteret i to trinn.

Desse to trinna er vedtak om fisjon og gjennomføring.

Vedtak om fisjon

Frå føretaka som tar del i fisjonen har vedtatt å godkjenne fisjonsplanen, har du ein månads frist til å melde vedtak om fisjon til Føretaksregisteret. Dersom det er fleire eksisterande partar i fisjonen blir fristen rekna frå det siste føretaket har godkjent fisjonsplanen.

Dersom meldinga ikkje blir send til Føretaksregisteret innan fristen, fell vedtaket bort.

Overtakande føretak som blir stifta ved fisjon skal ikkje sende inn melding før etter at kreditorfristen har gått ut.

Overdragande føretak skal legge ved

  • protokoll frå årsmøtet som har godkjent fisjonsplanen

Eventuelle eksisterande overtakande føretak skal legge ved

  • protokoll frå årsmøtet som har godkjent fisjonsplanen

Dersom fisjonen fører til at medlemmane av det overdragande eller overtakande føretaket får krav på ein større del av dei midlane som står att ved oppløysinga, må godkjenning frå Stiftelsestilsynet leggast ved.

Gjennomføring av fisjon

Etter at du har meldt vedtak om fisjon og kreditorfristen på seks veker har gått ut, kan du melde gjennomføring av fisjon.

Det er ingen krav til vedlegg for overdragande føretak og eksisterande overtakande føretak.

Eventuelle overtakande føretak som blir stifta ved fisjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument med vedtekter

Ved tingsinnskot (andre eigedelar enn pengar) må du legge ved

  • opningsbalanse som er underteikna av stiftarane

Dersom føretaket har bank- eller forsikringsverksemd som formål, må du legge ved

  • godkjenning/konsesjon frå Finanstilsynet.