Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Pliktige roller i eit eigarseksjonssameige er styre.

Kontaktperson, forretningsførar, rekneskapsførar, signatur og prokura er roller du kan velje å registrere.

Eigarseksjonssameige har vilkårsbunden revisorplikt. Dette kan du lese meir om under revisor.

 

Styre

Styret i eit eigarseksjonssameige skal i utgangspunktet bestå av ein styreleiar og to styremedlemmar. Det kan gå fram av vedtektene at styret skal bestå av eit anna tal styremedlemmar.

Val av styremedlemmar

Styreleiar og styremedlemmane vert valde av årsmøtet. Årsmøtet kan også bestemme om dei skal velje varamedlemmar.

Ved registrering i Føretaksregisteret må styremedlemmane bekrefte at dei tek på seg vervet.

Signatur

Hovudregelen er at styret i fellesskap har signaturrett. Årsmøtet kan tildele signaturrett til to eller fleire styremedlemmar i fellesskap. Dette må gå fram av vedtektene. Annan signaturregel kan ein ikkje vedta.

Revisor

Eit eigarseksjonssameige med 21 eller fleire seksjonar har plikt til å ha revisor.

Revisor blir vald av årsmøtet og må stadfeste i Samordna registermelding at han tar på seg oppdraget.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved:

  • protokoll frå årsmøtet som viser valet
Rekneskapsførar

Eit eigarseksjonssameige kan velje om det skal ha rekneskapsførar.

Dersom sameiget har rekneskapsførar, skal denne rekneskapsføraren registrerast. Det er berre mogleg å registrere autoriserte rekneskapsførarar som er registrerte i Rekneskapsførarregisteret.