Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Opprette og registrere eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 6. juli 2020 .

Eit eigarseksjonssameige vert oppretta ved tinglysing av eit seksjoneringskrav.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle eigarseksjonssameige har registreringsrett i Einingsregisteret. Eigarseksjonssameige som er tinglyste etter 1. januar 1998, og som har ni eller fleire seksjonar, skal registrerast i Føretaksregisteret. Sjølv om eigarseksjonssameiget ikkje har plikt til å registrere seg i Føretaksregisteret, har likevel alle rett til å verte registrerte.

Vedleggskrav ved registrering

Når du skal registrere eit eigarseksjonssameige, må du alltid legge ved

 • Dokumentasjon som viser at sameiget er tinglyst. Eksempel på slik dokumentasjon:
  • krav om seksjonering med tinglysingsstempel
  • melding til tinglysing. Strekkode med tinglysingsdato må gå fram av dokumentet
  • utskrift av grunnboka
 • vedtekter
 • protokoll frå årsmøtet som viser val av styre og eventuell revisor
Kva skal vedtektene innehalde?

Vedtektene skal minst innehalde

 • grunnboksnemninga til eigedomen
 • opplysningar om kor mange medlemmar styret skal ha

Dersom sameiget skal ha ein annan signaturregel enn styret i fellesskap, må vedtektene også innehalde informasjon om dette.

Kva skal protokollen innehalde?

Protokollen skal minst innehalde

 • namnet på sameiget som heldt møtet
 • opplysningar om når og kor møtet vart halde
 • opplysningar om kor mange sameigarar som var representerte
 • stadfesting om at møtet godkjente innkallinga
 • oversikt over kva for vedtak som er gjorde

Protokollen skal vere underskriven av møteleiar og ein annan som var til stades på møtet.

Hugs å signere i skjemaet.

Dersom sameiget skal ha revisor og eventuelt rekneskapsførar, må dei stadfeste i Samordna registermelding at dei påtar seg vervet.

Ved registrering i Føretaksregisteret, må styremedlemmane på same måte bekrefte at dei tek på seg vervet.