Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av burettslag

Sist oppdatert: 3. desember 2019 .

Sletting av burettslag melder du i to trinn.

Først melder du oppløysing. Når kreditorfristen på seks veker er ute, kan du melde sletting.

Oppløysing

Vedtak om oppløysing skal fattast av to påfølgande generalforsamlingar med minst fire vekers mellomrom. Den eine skal vere ei ordinær generalforsamling.

Generalforsamlinga skal også velje eit avviklingsstyre. Avviklingsstyret trer inn for styret og forretningsførar. Nye styremedlemmer må stadfeste at dei tar på seg vervet.

Du må legge ved

  • protokoll frå begge generalforsamlingane som viser avgjersla om oppløysing og val av avviklingsstyre
Sletting

Etter at kreditorfristen på seks veker er ute og utdelinga er avslutta, skal revidert oppgjer bli lagt fram for generalforsamlinga. Når oppgjeret er godkjent, slettar du burettslaget hos oss ved å sende inn Samordna registermelding.

Du må legge ved

  • protokoll frå generalforsamling der det går fram at revidert oppgjer har blitt lagt fram og godkjent.
Omgjering av oppløysing

Generalforsamlinga kan gjere om vedtak om oppløysing om minst halvparten av andelseigarane stemmer for, og deling eller utbetaling til andelseigarane ikkje har skjedd.

Du må raskt melde omgjeringa til Føretaksregisteret.

Ved omgjering må generalforsamlinga også velje ordinært styre.

Du må legge ved

  • protokoll frå generalforsamling som viser vedtak om omgjering av oppløysing og val av styre

Om det blir vald nye styremedlemmer til styret må desse bekrefte at dei tar oppdraget. Dette gjer dei ved å signere meldinga.

Har burettslaget plikt til å ha forretningsfører, må du også registrere dette, sidan burettslag ikkje har denne rolla medan det er under oppløysing.