SprÄk
SĂžk
Meny

SĂžk


Velg sprÄkBokmÄl

Alt innhold er tilgjengelig pÄ bokmÄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pÄ nynorsk

Auke av aksjekapital

Sist oppdatert: 17. september 2019 .

Aksjekapitalen i eit selskap kan aukast ved nyteikning av aksjar eller ved at selskapet sine eigne middel vert overfÞrte frÄ fri eigenkapital (fondsemisjon).

Ein nyemisjon fÞrer til at selskapet vert tilfÞrt ny kapital eller reduserer gjeldsbelastninga. Ein fondsemisjon inneber likevel berre ei rekneskapsmessig ompostering frÄ fri eigenkapital til aksjekapital, og fÞrer ikkje til at selskapet vert tilfÞrt ny kapital eller reduserer gjelda.

Styret fremmar forslag til generalforsamlinga

FÞrste steg i ein kapitalauke er at styret mÄ utarbeide eit forslag til generalforsamlinga om at kapitalen skal aukast med eit gitt belÞp, og foreslÄ nÞdvendige vedtektsendringar. Styret foreslÄr ogsÄ om pengane skal skaffast til vegar ved overfÞring av fondsmiddel, ved konvertering av gjeld eller om aksjonÊrane skal betale inn meir. Innbetalinga av meir aksjekapital kan vere i form av bÄde pengar og eigedelar. Styret mÄ ta stilling til om det skal skrivast ut nye aksjar eller om dei eksisterande aksjane skal fÄ hÞgare pÄlydande verdi.

Generalforsamlinga vedtek kapitalauken

Det er generalforsamlinga som mÄ vedta kapitalauken og vedta nye vedtekter. Styret kan vedta kapitalauke dersom dei har fÄtt fullmakt frÄ generalforsamlinga.

Kva skal avgjerda innehalde?

Avgjerd om kapitalauke skal minst oppgi

  • belĂžpet aksjekapitalen skal aukast med, eller eventuelt Ăžvre og nedre grense for auken
  • pĂ„lydande pĂ„ aksjen
  • det belĂžpet som skal betalast for kvar aksje
  • kven som kan teikne dei nye aksjane

I tillegg mÄ det gjevast informasjon knytt til teikningsfrist, oppgjer, utbytterett og utgifter. Dersom aksjeinnskottsforpliktinga skal kunne gjerast opp ved motrekning eller med tingsinnskott, mÄ vedtaket innehalde opplysningar om det. Dersom du Þnsker meir informasjon, sjÄ aksjelova som du finn under Nyttige lenker til hÞgre pÄ denne sida.

Storleiken og verdien til aksjekapitalen er alltid bestemt i vedtektene til selskapet. Derfor mÄ generalforsamlinga vedta vedtektsendring i samband med kapitalauke.

Dersom kapitalauken skjer ved fondsemisjon, skal vedtaket minst angi det belÞpet som aksjekapitalen skal aukast med, og om auken skal gjennomfÞrast ved auke av pÄlydande pÄ aksjen eller ved utsending av nye aksjar.

Dersom aksjeinnskotsforpliktinga skal kunne gjerast opp ved motrekning (konvertering av gjeld) eller med tingsinnskot (andre eigedelar enn pengar), skal det utarbeidast ei eiga utgreiing for dette. Utgreiinga skal vere underteikna av heile styret, og stadfesta av revisor. Tidspunktet for verdsetting kan tidlegast vere fire veker fĂžr vedtaket til generalforsamlinga.

Registrering i FĂžretaksregisteret

Kapitalauken mÄ meldast til FÞretaksregisteret innan tre mÄnader etter at teikningsfristen har gÄtt ut, elles fell vedtaket bort. Teikningsfristen kan maksimalt settast til tre mÄnader. Det vil seie at fristen for Ä melde vedtak maksimalt kan vere seks mÄnader etter at generalforsamlinga har teke avgjerda. Dersom kapitalauken skjer ved fondsemisjon, gjeld ikkje fristen.

Kva for dokument mÄ eg legge ved?

Dokument du alltid mÄ legge ved er

  • protokoll frĂ„ generalforsamlinga som viser vedtak om kapitalauke og endring av vedtekter (protokoll frĂ„ styremĂžtet dersom styret gjer bruk av fullmakt)
  • oppdaterte vedtekter
  • erklĂŠring frĂ„ revisor, finansinstitusjon, advokat eller rekneskapsfĂžrar som viser innbetalinga av aksjeinnskotet

Ved tingsinnskot eller ved konvertering av gjeld, mÄ du i tillegg legge ved

  • utgreiing som er skriven under av heile styret og stadfesta av revisoren

Aksjeeigarboka med eventuelle nye opplysningar om aksjefordelinga skal ajourfĂžrast.

IkonSjÄ eksempel pÄ protokoll frÄ ekstraordinÊr generalforsamling (pdf)