Bokmål

Utskrifter, attestar, kopiar m.m.

Føretaksregisteret

Føretaksregisteret inneheld opplysningar om aksjeselskap og andre føretak med avgrensa ansvar, ansvarlege selskap og andre selskap med uavgrensa ansvar og enkeltpersonføretak.


Registerutskrift frå Einingsregisteret og Føretaksregisteret

Inneheld sentrale opplysningar om juridiske personar m.m. På utskrifta finn du blant anna opplysningar om organisasjonsnummer, namn, organisasjonsform, dagleg leiar, besøks- og postadresse, kva tilknytte register eininga er registrert i, næringskode, målform og telefonnummer dersom eininga har gitt opp det til oss.

Bestillast i netthandelsløysninga vår

kr 84

 

Registerutskrift kan du hente gratis på Produkt og tenester frå Brønnøysundregistra i Altinn for dei einingane kor du står registrert med roller.


Firmaattest

Inneheld føretaksopplysningar og tener som legitimasjon for føretaket i alle samanhengar, for eksempel overfor långivarar, toll- og avgiftsstyresmakter og tinglysingsstyresmakter.

Det finst også spesielle utgåver av firmaattesten.

Desse er:

  • Firmaattest med historisk føretaksnamn
    Inneheld det same som ein vanleg firmaattest, men inneheld også opplysning om alle tidlegare firma (namn) for føretak som har endra dette.
  • Firmaattest med signatur m.m.
    Firmaattest som er signert og eventuelt omsett til engelsk. Merk at engelsk firmaattest ikkje inneheld vedtektsfesta føremål. Vedtektsfesta føremål kan du få omsett hjå ein autorisert translatør. Send omsetjinga til oss, og vi legg ho inn i firmaattesten.

Bestillast i netthandelsløysninga vår

Firmaattest: Kr 84
Firmaattest med historisk føretaksnamn: Kr 84
Firmaattest med signatur med mer: Kr 397

 

Firmaattest kan du hente gratis på Produkt og tenester frå Brønnøysundregistra i Altinn for dei einingane kor du står registrert med roller.


Stadfestingar

Stadfesting på opplysningar som er eller har vore registrerte i Føretaksregisteret. Du kan for eksempel få ei stadfesting på oppløysing for fusjon med dato for gjennomføring, alle opplysningar som var registrerte i Føretaksregisteret på ein bestemt dato, alle endringar av firma (namn) som er registrerte, eller kapitalaukar og -nedsetjingar. Stadfestingane er signerte. Du kan også få dei omsette til engelsk.

Bestillast pr e-post

Minstegebyr kr 397 + kr 56 pr melding som er grunnlag for stadfestinga


Kopi frå arkiv

Kopi av meldingar føretaket har sendt til Brønnøysundregistra ved registrering og endringar og delar av grunnlagsmaterialet for registreringa så som vedtekter, selskapsavtalar, generalforsamlingsprotokollar mv.

Bestillast i netthandelsløysninga vår

Kr 226


Rolleoversikt

Viser kva roller (eks. dagleg leiar, leiaren i styret etc.) ein person er registrert med i Føretaksregisteret, og roller knytte til næringsverksemd i Einingsregisteret. Rolleoversikta viser også kva roller eit føretak har i andre selskap. Det er mogeleg å bestille rolleoversikt både på organisasjonsnummer og fødselsnummer (11 siffer). Fødselsnummer får du frå folkeregisteret i heimkommunen til personen du spør på.

Bestillast i netthandelsløysninga vår

Kr 56

 

Rolleoversikt kan du hente gratis på Produkt og tenester frå Brønnøysundregistra i Altinn for dei einingane kor du står registrert med roller.


Klientoversikt

Du kan bestille ei oversikt over hvilke klienter ein revisor eller rekneskapsførar er registrert med i Einingsregisteret og Føretaksregisteret.

Bestillast i netthandelsløsninga vår

kr 500


Fant du det du lette etter?